قوانین و مقررات

1-این سایت متعلق به پرستاران می باشد و فقط پرستاران ارجمند حق عضویت در سایت را دارند.
2-پرستاران با پرداخت مبلغ مورد نظر می توانند به مدت یکسال از کلیه خدمات استفاده نمایند.
3-هرگونه سوء استفاده از معرفی نامه ها ،قابلیت پیگرد قانونی دارد.
4-هر یک از پرستاران در طی دوره یکساله فقط یکبار می توانند نسبت به دریافت معرفی نامه برای هر خدمت اقدام نمایند؛در صورت نیاز مجدد باید مبلغ عضویت مجدد پرداخت گردد.
5-مبلغ پرداختی جهت عضویت در سایت می باشد ؛ و برای خدمات دندانپزشکی و استخر کارت پرداخت مجزا خواهد بود.