قرار داد با باشگاه ورزشی هیربد

قرار داد با باشگاه ورزشی هیربد


کد خبر: 2 - تاریخ انتشار 19 آذر 1396 - 15:19
tilbmaws.jpg
قرار داد با باشگاه ورزشی هیربد طی تفاهم باشگاه نظام پرستاری با مجموعه ورزشی هیربد اعضای محترم سازمان نظام پرستاری میتوانند از خدمات ورزشی این مجموعه شامل رشته های بدنسازی , زومبا, ایروبیک, اسپینینگ, T.R.X .یوگا با تخفیف 15% در 10 شعبه استفاده نمایند.

قرار داد با باشگاه ورزشی هیربد

طی تفاهم باشگاه نظام پرستاری با مجموعه ورزشی هیربد اعضای محترم سازمان نظام پرستاری

میتوانند از خدمات ورزشی این مجموعه شامل رشته های بدنسازی ,

زومبا,  ایروبیک, اسپینینگ,  T.R.X .یوگا با تخفیف 15%  در 10 شعبه استفاده نمایند.

آخرین اخبار

قرار داد با باشگاه ورزشی هیربد

قرار داد با باشگاه ورزشی هیربد طی تفاهم باشگاه نظام پرستاری با مجموعه ورزشی هیربد اعضای محترم سازمان نظام پرستاری میتوانند از خدمات ورزشی این مجموعه شامل رشته های بدنسازی , زومبا, ایروبیک, اسپینینگ, T.R.X .یوگا با تخفیف 15% در 10 شعبه استفاده نمایند.